Voorwaarden

Samenvatting

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de eigenaar
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenprocedure
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende voorwaarden
Artikel 19 – Wijzigingen van de algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; lees alles over de bedenktijd

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in Bijlage I van deze voorwaarden. Consumenten kunnen dit formulier gebruiken om de overeenkomst te herroepen, maar zijn hiertoe niet verplicht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. overeenkomst;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de eigenaar

Amazighrose Maasstraat 559

1823xt Alkmaar Nederland

T (065) 361-0327 E info@amazighrose.com KvK 91108055 BTW-nummer NL004866069B79

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden ter inzage liggen bij de ondernemer en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. .

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzaam medium. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van onverhoopt altijd beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. tegenstrijdige algemene voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige van kracht en zal in onderling overleg de betreffende bepaling vervangen worden. zo spoedig mogelijk.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden dienen geïnterpreteerd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Ieder aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft met name:

de prijs, inclusief belastingen;

eventuele verzendkosten;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor noodzakelijk zijn;

of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;

de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de gebruikte communicatietechniek;

of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument, vóór het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst ingevoerde gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; En

de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van de elektronische aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, dan wel bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of de dienst, schriftelijk of op zodanige wijze dat de consument deze op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan opslaan, de volgende informatie aan de consument meesturen:

het adres van de vestigingsplaats van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

de prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing, de kosten van bezorging; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij het leveren van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 2.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.

Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat tijdens de bedenktijd de levering van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid aanvangt, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het deel van de de door de ondernemer reeds vervulde verplichting op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verplichting.

De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij uitoefening van het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd te beginnen met de uitvoering van de dienst.

De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

zij niet eerder hebben ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;

  • zij niet hebben erkend dat zij bij het verlenen van toestemming hun herroepingsrecht verliezen; of
  • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zullen het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan ​​in lid 1.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

De consument draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor het terugzenden van het product niet te dragen.

Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat tijdens de bedenktijd de verrichting van de dienst of de levering van niet gereed voor verkoop gemaakt gas, water of elektriciteit in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid aanvangt, is de consument de ondernemer een bedrag dat gelijk is aan het gedeelte van de verplichting dat door de ondernemer reeds is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verplichting.

De consument draagt ​​geen kosten voor de uitvoering van diensten of voor de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij uitoefening van het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

de consument niet uitdrukkelijk heeft verzocht om tijdens de bedenktijd te beginnen met de uitvoering van de dienst.

De consument draagt ​​geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:

zij niet eerder hebben ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;

zij niet hebben erkend dat zij bij het verlenen van toestemming hun herroepingsrecht verliezen; of

de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

Overeenkomsten die tot stand komen tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan ​​een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle de bieder is verplicht de producten, digitale inhoud of diensten af ​​te nemen;

Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en overeenkomsten inzake personenvervoer;

Dienstovereenkomsten voor het ter beschikking stellen van woonruimte op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode;

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

Verzegelde producten die om gezondheidsredenen of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te retourneren en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Producten die na levering door hun aard onlosmakelijk vermengd zijn met andere zaken;

Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

Verzegelde audio-, video-opnamen en computersoftware, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen daarop;

De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen in BTW-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. In het aanbod wordt vermeld dat eventuele schommelingen onderhevig zijn en dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 12 - Naleving en garantie

De ondernemer garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de op de datum van totstandkoming bestaande wettelijke en/of overheidsvoorschriften. van de overeenkomst. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. Het product dient in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Bij gebruik na ontdekking van het gebrek, schade ontstaan ​​na ontdekking van het gebrek, bezwaring en/of wederverkoop na ontdekking van het gebrek vervalt dit recht op reclame en retour.

Als de consument binnen een redelijke termijn na constatering ervan klaagt over het niet nakomen, is er sprake van een tijdige klacht.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden staat vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste een maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal meer dan een maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:

te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

althans op dezelfde wijze als deze door de consument zijn aangegaan;

met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst kan opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn bedraagt ​​maximaal drie maanden indien de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar korter dan eenmaal per maand, bezorgen van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met een bepaalde duur tot het regelmatig leveren van elektriciteit, gas, water of stadsverwarming mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde het recht heeft op te zeggen met een opzegtermijn van één maand en een opzegtermijn van maximaal drie maanden als de overeenkomst strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen, nieuws en weekbladen, maar minder dan één keer per maand.

Een overeenkomst met een duur van minder dan één jaar, voor het geregeld afleveren van dag- of weekbladen, nieuws en weekbladen, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument de bevoegdheid heeft om deze op te zeggen met een opzegtermijn van niet langer dan één maand. Als de overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, heeft de consument te allen tijde het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden op te zeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. .

Artikel 15 - Betaling

Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument te betalen bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. . Bij een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in de algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Indien vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, nadat de ondernemer de consument heeft gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de consument van rechtswege gerechtigd aansprakelijk voor de door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten gunste van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenprocedure

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of te leveren producten en diensten kunnen zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag ( www.sgc.nl ).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie alleen in behandeling genomen als de consument zijn klacht eerst binnen een redelijke termijn bij de ondernemer heeft ingediend.

Indien een geschil is voorgelegd aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze van de consument gebonden en dient de consument binnen vijf weken nadat de ondernemer dit verzoek heeft gedaan schriftelijk aan te geven of hij wil dat het geschil door de rechter wordt beslecht. of door de Geschillencommissie. Indien de consument niet binnen de termijn van vijf weken een keuze maakt, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie beslist met inachtneming van het bepaalde in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen bij wijze van bindend advies.

Voor de behandeling van een geschil brengt de Geschillencommissie geen kosten in rekening.

Een geschil dient schriftelijk aan de Geschillencommissie te worden voorgelegd.

Bij het voorleggen van een geschil aan de Geschillencommissie is de consument verplicht het honorarium aan de Geschillencommissie te betalen. Wanneer de consument een klacht indient, bedraagt ​​de vergoeding voor de Geschillencommissie € 25,-. Indien de consument wil dat het geschil door de Geschillencommissie wordt beslecht, dient de consument dit bedrag aan de Geschillencommissie te voldoen. Indien de ondernemer wil dat het geschil door de Geschillencommissie wordt beslecht, dient de consument binnen vijf weken na een schriftelijk verzoek van de ondernemer schriftelijk te verklaren of hij het geschil door de Geschillencommissie of door de bevoegde rechter wil laten beslechten. De ondernemer moet deze keuze kenbaar maken door middel van een formulier. Indien de consument niet binnen de termijn van vijf weken een keuze maakt, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

De Geschillencommissie doet uitspraak bij bindend advies, onder de voorwaarden zoals vermeld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie worden genomen bij wijze van bindend advies.

De Geschillencommissie brengt aan de consument geen kosten in rekening voor de behandeling van een geschil.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende voorwaarden

Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen zodanig schriftelijk te worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Een duurzame drager is elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem of haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier dat toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk is.

Artikel 19 - Wijzigingen van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat zij op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling prevaleert.

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van toepassing op geschillen die ontstaan ​​nadat de wijziging is gepubliceerd.

Algemene voorwaarden tot 2024

Versie geldig vanaf 09-10-2023

Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking op 1 juni 2014.

Tijdig voor het sluiten van de overeenkomst wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. op verzoek van de consument.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de voor hem meest gunstige voorwaarde. en voorwaarden.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden onverlet. Het beding dat nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een beding dat zoveel mogelijk de strekking van het origineel weerspiegelt.

Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te worden gevonden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Op overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.